Statuten van de vereniging

dit si de titel TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR


ARTIKEL 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Roeselaarse Wijn- en Bier Gilde, afgekort RWB.

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Beverseaardeweg 201, 8800 Roeselare en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3

De vereniging stelt zich tot doel het uitbouwen van een vriendenkring met als gemeenschappelijke interesse het zelf maken van confituur, vruchtensap, cider, wijn, fruitwijnen, likeur en bier, en gerelateerde producten, zoveel mogelijk op basis van lokale vruchten of andere grondstoffen voor eigen consumptie.


Hiertoe zal de vereniging onder meer (niet uitsluitend) volgende activiteiten ontwikkelen:

 • Het organiseren van lesavonden over onderwerpen die verband houden met het doel van de vereniging
 • Het deelnemen aan activiteiten allerhande, zoals tentoonstellingen, contactavonden en beurzen, om het zelf maken van (fruit)wijn en bier te promoten
 • Het organiseren van cursussen over (fruit)wijn en bier maken.
 • Het maken, in groepsverband, van bier, wijn of gerelateerde dranken ….
 • Het bevorderen van fruitteelt, in het bijzonder van oude variëteiten van lokale fruitsoorten.
 • Het verzorgen van publicaties, inclusief op het internet, in verband met het doel van de vereniging
 • Het gezamenlijk aankopen van vruchten, planten en materialen ter bevordering van het doel van de vereniging.

Het vergaren van kennis over het destilleren van alcohol, of het destilleren zelf, is expliciet uitgesloten van de activiteiten of doelstelling van de RWB.

Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.


TITEL II: L E D E N


ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De stichters zijn de eerste effectieve leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen die bij de oprichting deze statuten ondertekenen en diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden kunnen worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement. Met de term ‘lid’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 6

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur.

ARTIKEL 7

De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten kunnen worden vermeld in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 8

De leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 100 euro verplicht. De jaarlijks te betalen bijdrage wordt vastgelegd door de algemene vergadering. Het tijdstip van betaling wordt vastgelegd door de raad van bestuur. De leden kunnen door de raad van bestuur worden aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid dat niet betaalt binnen dertig dagen na afloop van de bepaalde termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

ARTIKEL 9

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.

Elk lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen in artikel 32 van de statuten.

ARTIKEL 10

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie bestuurders die, al dan niet, lid zijn van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 13

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

ARTIKEL 14

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), of door overlijden.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

ARTIKEL 15

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 16

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 17

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register.

ARTIKEL 18

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

ARTIKEL 19

Elke bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging tegenover bpost (zoals bijvoorbeeld voor het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen).

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 20

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter of de secretaris of de penningmeester, die alleen kunnen handelen.

In afwijking op hetgeen bepaald in het vorige lid, is de vereniging voor handelingen in en buiten rechte met een waarde van meer dan 2.500 euro rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, of door de voorzitter en de penningmeester, of door de secretaris en de penningmeester, die gezamenlijk moeten handelen.

ARTIKEL 21

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.

Het dagelijks bestuur wordt omschreven als een handeling of verrichting van gering belang, die tegelijkertijd spoedeisend is zodat niet kan gewacht worden tot de raad van bestuur samenkomt.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg. Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 23

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten, 
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders, 
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
 • de uitsluiting van een lid van de vereniging,
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
 • alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 24

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als het doel van de vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan de raad van bestuur, de uitvoeringsbevoegdheid wordt gedelegeerd aan een door de raad van bestuur aan te duiden persoon.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar en om zich uit te spreken over de kwijting van de bestuurders.

ARTIKEL 25

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 26

De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept de raad van bestuur de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

ARTIKEL 27

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een door de raad van bestuur aan te duiden persoon. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per mail of per aangetekende brief tenminste acht dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 28

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20e van de leden ondertekend zijn en tenminste twee dagen voor de vergadering aan de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 29

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. In afwijking hierop beslist bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

ARTIKEL 30

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3e van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.

ARTIKEL 31

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 32

Een meerderheid van 2/3e der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden is vereist voor het uitsluiten van een lid. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 33

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN


ARTIKEL 34

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 35

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffening-voorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze doelstelling.

ARTIKEL 36

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 2/3/2018


Te Roeselare,

Callewaert Francky
Bestuurder

Juni koud en nat, komt er weinig in het vat